Kontrole materiałów żelaznych i nieżelaznych na wejściu

RMB przeprowadza kontrole materiałów żelaznych i nieżelaznych na wejściu, zapewniając ich akceptowalność zgodnie z weryfikacją podstawowej, zgodnej wizualnej i produktowej charakterystyki materiału

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
pobierz autoryzacje
PROŚBA O INFORMACJE »
KONTROLE


Dla każdego dostarczonego odpadu wykonywane są poza tym następujące kontrole:

 1. Wprowadzenie do tygodniowego Programu dostaw;
 2. Kontrola zgodności zezwolenia przewoźnika (wpis przewoźnika odpadu do Rejestru Zarządzających);
 3. Kontrola załączonej dokumentacji;
 4. Radiometryczna kontrola materiału;
 5. Wizualna i towarowa kontrola materiału na naczepie środka transportu;
 6. Wizualna kontrola i stwierdzenie ewentualnych niepożądanych przedmiotów w stosie rozładowywanego materiału.
Przed otrzymaniem każdej partii materiału, firma RMB sprawdza możliwość jej zaakceptowania poprzez nabycie i kontrolę odpowiedniej dokumentacji zgodnie z następującymi 3 fazami:

 1. KONTROLA PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI:
  dostarczonej przez producenta, wykonanej przed dostawą; polega na identyfikacji wszystkich cech odpadu (rodzaj, pochodzenie, skład, konsystencja i inne charakterystyczne właściwości procesu produkcyjnego, z którego pochodzi) użytecznych, aby ocenić ich przydatność do przyjęcia oraz rodzaj przetwarzania, któremu zostanie poddany.

 2. KONTROLA ZGODNOŚCI:
  polega na wykonaniu kontroli analitycznej (homologicznej) w akredytowanym Laboratorium, aby sprawdzić, czy odpad jest zgodny ze swoją charakterystyką pierwszego poziomu. Kontrola zgodności prowadzona jest co pół roku lub przy każdej znaczącej zmianie procesu produkcyjnego, z którego pochodzi odpad.

 3. WIZUALNA I TOWAROWA KONTROLA:
  polega na wykonaniu wizualnych i sensorycznych badań mających na celu ustalenie, czy partia odpadów na wejściu odpowiada temu, co zostało wskazane w załączonych dokumentach. Kontrola wykonywana jest dla każdego dostarczonego odpadu i przeprowadzana jest zarówno w fazie ważenia jak i w chwili rozładunku.
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook