Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
Polityka prywatności i cookies

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679

R.M.B. S.p.A. z siedzibą w Polpenazze del Garda (BS), przy ulicy Montecanale 3, NIP 00617120985, K.F. 01284230172, w osobie Prezesa Zarządu i przedstawiciela prawnego pana Antonio Amato jako Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679, informuje, że przekazane przez Państwo w CV i w ewentualnych załącznikach dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z następującymi informacjami.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest R.M.B. SPA z siedzibą w Polpenazze del Garda (BS), przy ulicy Montecanale 3, NIP 00617120985, K.F. 01284230172, tel. 0365/674213, mail privacy@rmbspa.com

2. PRZEDMIOT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Przedmiotem przetwarzania danych będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, kod fiskalny, adres, numer telefonu, e-mail, tytuł uzyskany po ukończeniu nauki i ocena końcowa, wcześniejsze doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, liczba członków rodziny. 2.2. Jeśli podali Państwo w CV wrażliwe informacje, dotyczące zwłaszcza przekonań religijnych, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego i etnicznego, dane te zostaną natychmiast usunięte, w przypadku braku Państwa wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Przekazane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnego zawarcia umowy o pracę. 3.2. Przetwarzanie danych osobowych, o których jest mowa w punkcie 2.1, uzasadnione jest koniecznością wykonania czynności przedumownych, zastosowanych na Państwa życzenie. 3.3. Przetwarzanie ewentualnie powierzonych wrażliwych informacji osobowych, o których jest mowa w punkcie 2.2, upoważnione jest wyraźną zgodą, jeśli została przez Państwo udzielona. W przeciwnym razie, dane te zostaną usunięte.

4. ADRESACI DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe, o których jest mowa, nie będą przekazywane, ani rozpowszechniane.

5. NIEOBOWIĄZKOWY CHARAKTER PRZEKAZANIA DANYCH

5.1. Przekazanie danych osobowych jest całkowicie nieobowiązkowe. Nieprzekazanie danych uniemożliwia osiągnięcie wskazanego celu, jakim jest rekrutacja pracowników.

6. PRAWA ZAINTERESOWANEGO

6.1. Rozporządzenie (UE) 2016/679 przyznaje Państwu możliwość korzystania z określonych praw, w tym prawo do żądania od pracodowcy: - potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane lub nie, a w przypadku ich przetwarzania, uzyskanie do nich dostępu (prawo dostępu); - sprostowania niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienie niepełnych danych osobowych (prawo do sprostowania); - usunięcia danych osobowych, jeśli istnieje jeden z powodów przewidzianych w Rozporządzeniu (prawo do bycia zapomnianym) - ograniczenia przetwarzania danych osobowych, kiedy występuje jedna z możliwości przewidzianych w Rozporządzeniu (prawo do ograniczenia); - otrzymania w formacie strukturalnym, do powszechnego użytku i które są czytelne przez urządzenia informatyczne, danych osobowych przez Państwa dostarczonych pracodawcy i przekazania ich innemu admnistratorowi danych osobowych (prawo do przenoszenia danych osobowych).

7. SPOSÓB WYKONANIA PRAW

7.1. Aby skorzystać z Państwa praw, można wysłać prośbę na e-maila privacy@rmbspa.com

8. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

8.1. W odniesieniu do przetwarzania danych, wykonanego na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, w jakiejkolwiek chwili, bez naruszenia legalności przetwarzania danych osobowych wykonanego przed wycofaniem zgody. O wycofaniu zgody należy pisemnie poinformować Inspektora ochrony danych, pana Cristiana Fontanę, na adres poczty elektronicznej privacy@rmbspa.com, który wyśle potwierdzenie otrzymania wycofania zgody.

9. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO URZĘDU

9.1. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia UE.

10. PRZECHOWYWANIE DANYCH

10.1 Dane osobowe, będące przedmiotem niniejszych informacji, będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury selekcji, w każdym razie nie dłużej niż przez rok od daty dostarczenia CV.

Wydrukuj naszą politykę prywatności

PLIKI COOKIE UŻYWANE NA TEJ STRONIE

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi ta strona używa plików cookies.

1. Cookies techniczne.

Są to pliki cookies wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz do zachowania spójności informacji podczas przeglądania strony. Zawierają one informacje dotyczące bieżącej sesji i trwają do momentu zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są w żaden sposób zarządzane przez RMB.

linkedin facebook